Polityka prywatności

Polityka prywatności w Pantego Sp. z o.o. ul. Internetowa 50/29, 03-290 Warszawa
(zwanym dalej: Pantego24.pl)
Stawiając sobie za cel priorytetowej ochrony danych osobowych sporządziliśmy niniejszą Politykę
prywatności, zwaną dalej również: Polityką, w celu informowania Państwa o sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad
przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO) oraz z uwzględnieniem innych
odpowiednich przepisów prawa znajdujących zastosowanie w specyfice działalności firmy, takich
jak w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których
Pantego24.pl jest administratorem danych osobowych.
1. Informacje ogólne
Danymi osobowym są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek
operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz
w systemach informatycznych. Pantego24.pl przetwarza dane osobowe w różnych celach.
Stosownie do celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych, sposoby ich zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i
okresy przechowywania.
Administratorem danych osobowych jest Pantego Sp. z o.o. ul. Internetowa 50/29, 03-290 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, któremu nadano numer 0000455300, (NIP): 5242758737 oraz numer REGON 146631345. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@pantego24.pl lub pod numerem
telefonu 530890890, a także osobiście w sklepie stacjonarnym, gdzie w godzinach pracy sklepu.
2. Przetwarzanie danych osobowych
Osoby fizyczne korzystające z usług świadczonych przez Pantego24.pl drogą elektroniczną i
odwiedzające stronę internetową Pantego24.pl mają pełną kontrolę nad danymi osobowymi,
które nam podają. Pantego24.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich
użytkownikach do koniecznego minimum (zgodnie z zasadą minimalizacji). Przetwarzamy tylko
te dane, które są niezbędne dla należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy) oraz jeżeli jest to niezbędne do
1
wypełnienia uzasadnionych interesów Pantego24.pl (dochodzenie roszczeń, weryfikacji
wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie
dokumentów księgowych), zgodnie z wdrożoną w Pantego24.pl Polityką Bezpieczeństwa
Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. Dopuszczalne jest
przetwarzanie danych w celach marketingowych.
Dopóki Państwo jesteście z Pantego24.pl, Państwa dane są przez nas przetwarzane. W razie
usunięcia konta, Państwa dane będą przez nas przechowywane wyłącznie przez okres
przedawnienia roszczeń, rękojmi za wady i udzielonej gwarancji.
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy
zawartych z Pantego24.pl umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom
świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, podmiotom realizującym kampanie
marketingowe lub sprzedażowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom
administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania
oprogramowania lub sprzętu, a także dostawcom towarów, organom nadzorującym
przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom
administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie
stosownego upoważnienia, ponoszących odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania
danych osobowych. Pantego24.pl nie udostępnia Państwa danych osobowych innym
podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Na potrzeby świadczenia usług Pantego24.pl pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko,
nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do
korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, faksu, dane w zakresie składanych zamówień.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na:
- dobrowolnej, konkretnej, świadomej oraz jednoznacznej zgodzie,
- konieczności podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
- konieczności wykonania zawartej umowy,
- obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Akceptując treść niniejszej Polityki, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie poddanych danych
osobowych w ww. celach.
3. Pliki cookies
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z
niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Pantego24.pl plików
cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub
zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzają Państwo różne strony w
internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość
życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Pantego24.pl używa ciasteczek w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej oraz
były łatwiejsze w użyciu i lepiej dopasowywały treści i reklamy do Państwa oczekiwań i
2
zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w
poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany
sposób Pantego24.pl nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji
przechowywanych w ciasteczkach.
4. Prawa osoby, której dane dotyczą
Pantego24.pl wskazuje, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas
Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.
5. Pozostałe
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące
treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe,
Pantego24.pl prosi o przesłanie maila na adres sklep@Pantego24.pl.pl. Na wszelkie otrzymane
pytania i zgłoszone zastrzeżenia bądź wątpliwości udzielimy odpowiedzi.
3
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.